Do sự khác biệt về hệ thống giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Anh quốc nên học sinh tốt nghiệp THPT ở Việt Nam khó có thể vào thẳng Đại học năm nhất mà cần trải qua một kỳ  Do sự khác biệt về hệ thống giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Anh quốc nên học sinh tốt nghiệp THPT ở Việt Nam khó có thể vào thẳng Đại học năm nhất mà cần trải qua một kỳ

Do sự khác biệt về hệ thống giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Anh quốc nên học sinh tốt nghiệp THPT ở Việt Nam khó có thể vào thẳng Đại học năm nhất mà cần trải qua một kỳ